Pravidlá ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Axion Medical s.r.o., so sídlom: Partizánska 33, 044 25 Medzev, IČO: 50 605 666, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 44927/V (ďalej len „Axion Medical“), v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania zákazníkom spoločnosti Axion Medical. 

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti Axion Medical zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti Axion Medical. Ich aktuálnu verziu nájdete na internetovej stránke spoločnosti Axion Medical.

Spoločnosť Axion Medical má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

 

Rozsah spracúvania osobných údajov

1. Spracúvame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné:

    a) v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania pre našich zákazníkov, a 
    b) pri poskytovaní ďalších služieb našim zákazníkom.

 

2. Spracúvame nasledujúce osobné údaje našich zákazníkov:

    a) titul, meno a priezvisko, 
    b) adresu trvalého a prechodného pobytu, 
    c) dátum narodenia, 
    d) emailovú adresu, 
    e) telefónne číslo, 
    f) údaje o dosiahnutom vzdelaní a kvalifikácii, a 
    g) údaje o pracovných skúsenostiach. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

1. Osobné údaje spracováva spoločnosť Axion Medical na základe:

    a) na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti Axion Medical v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOU“), a/alebo 
    b) na základe právneho dôvodu v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) ZOU. 

 

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Spoločnosť Axion Medical spracúva osobné údaje jej zákazníkov po dobu hľadania vhodného pracovného miesta pre daného zákazníka, najdlhšie však po dobu piatich rokov. 

Osobné údaje zákazníkov spoločnosti Axion Medical neopustia územie členských štátov Európskej únie.

 

Prístup tretích osôb k osobným údajom

K osobným údajom zákazníkov spoločnosti Axion Medical môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti Axion Medical. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

K osobným údajom zákazníkov spoločnosť Axion Medical môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti Axion Medical voči oprávnenej osobe. 

 

Práva zákazníkov spoločnosti Axion Medical

1. Zákazníci spoločnosti Axion Medical majú v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov nasledujúce práva:

    a) právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník si môže od spoločnosti Axion Medical vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti Axion Medical),
    b) právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
    c) právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť Axion Medical nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť Axion Medical o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou Axion Medical),
    d) právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť Axion Medical o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť Axion Medical preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
    e) právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť Axion Medical spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)
    f) právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť Axion Medical, aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť Axion Medical požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).

 

2. Zákazníci spoločnosti Axion Medical majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti Axion Medical za účelom spracovania ich osobných údajov, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu zaslaného na adresu sídla spoločnosti Axion Medical, alebo emailu zaslaného na emailovú adresu info@axionmedical.eu. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť Axion Medical prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.

 

3. V prípade, že zákazníci spoločnosti Axion Medical majú podozrenie na neoprávnené spracúvanie ich osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 ZOU (dataprotection.gov.sk).

 

Kontaktné údaje

V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť Axion Medical elektronicky na emailovú adresu: info@axionmedical.eu alebo písomne na adrese: Partizánska 33, 044 25 Medzev.

Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti Axion Medical, môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.